CA Valovi

Všeobecné obchodní podmínky

 

ÚVOD

 1. CA Valovi/Mgr. Marie Ludvíková, sídlo: Teyschlova 1118/1, 635 00 Brno, IČO: 06433065 je cestovní agenturou, která zprostředkovává prodej zájezdů a zprostředkovává a prodává jednotlivé služby cestovního ruchu. Cestovní agentura může také prodávat věci související s cestovním ruchem.(dále jen „CA Valovi“). Tuto činnost vykonáváme na základě řádných smluv o zprostředkování prodeje zájezdů, které jsme uzavřeli se spolupracujícími CK. Za partnery vybíráme pouze prověřené CK s dlouholetou tradicí a pojištěné proti úpadku. Doklad o pojištění CK dostává zákazník současně se smlouvou o zájezdu.
 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na zprostředkování prodeje zájezdů a zprostředkování a prodej jednotlivých služeb cestovního ruchu Cestovní agenturou a upravují tak především vzájemná práva a povinnosti Cestovní agentury a jejích klientů (právnických či fyzických osob), jenž jsou uživateli služeb Cestovní agentury.
 3.  Není-li v individuálním případě uvedeno jinak, služby Cestovní agentury spočívají ve zprostředkování nabídek třetích stran – cestovních kanceláří, provozovatelů ubytování, poskytovatelů dopravních služeb, poskytovatelů pronájmů všeho druhu, poskytovatelů jakýchkoli dalších služeb cestovního ruchu a služeb k nim doplňkovým, např. taxi na letiště a cestovní pojištění – na základě uzavření smlouvy o zájezdu nebo smlouvy o poskytnutí služby cestovního ruchu (dále jen „zprostředkovaná smlouva“). To mimo jiné znamená, že není-li výslovně ujednáno jinak, Cestovní agentura neposkytuje ubytování, pouze zprostředkovává klientům ubytování u poskytovatelů ubytování, a stejně tak neposkytuje letecké a jiné dopravní služby, pouze zprostředkovává klientům nákup těchto služeb u leteckých a jiných společností.
 4. CA Valovi není stranou smlouvy mezi klientem a třetím subjektem a nevyplývají jí ze zprostředkované smlouvy žádné povinnosti, pokud není výslovně uvedeno jinak.
 5. Cestovní agentura neprodává zájezdy. Cestovní agentura pouze zprostředkovává prodej zájezdů prodávaných cestovními kancelářemi, které zastupuje.
 6. Odstoupení od smlouvy zákazníkem se řídí storno poplatky (odstupném), které jsou uvedeny v obchodních podmínkách třetích stran. Tyto klient obdrží spolu se smlouvou o zájezdu.
 7. V případě zprostředkování ubytování v Chorvatsku přímo prostřednictvím CA Valovi upravuje smluvní vztah, podmínky platby a storno podmínky bod SMLUVNÍ VZTAH V PŘÍPADĚ PŘÍMÉHO PRODEJE SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU těchto obchodních podmínek.

 

 

OBJEDNÁVÁNÍ SLUŽEB CA VALOVI

 1. Cestovní agentura poskytuje služby na základě závazné objednávky klienta.

Závazné objednávce předchází nezávazná poptávka klienta Po službách Cestovní agentury sdělená Cestovní agentuře, ústně, telefonicky, prostřednictvím webového rozhraní, emailem nebo jinou písemnou formou. Zákazník si může nezávazně objednat libovolné množství zájezdů. CA v době objednávky zájezdu neví, zda je daný zájezd volný. Jde tedy jenom o nezávaznou rezervaci. CA si vyhrazuje právo na chybu publikovaných cen, termínů a dalších údajů v nabídce a nezávazné rezervaci. Nezávaznou rezervací se rozumí poptávka zájezdu, ve které ještě není závazně potvrzena ze strany CK. Pro zákazníka je závazná cena a další podmínky uvedené na platně uzavřené smlouvě o zájezdu. CA nenese odpovědnost za chyby v rezervaci, které lze přičíst zákazníkovi nebo které byly způsobeny nevyhnutelnými a mimořádnými okolnostmi.

Po přijetí nezávazné objednávky CA ověří, zda je zájezd volný a vytvoří nezávaznou rezervaci u CK, která zájezd pořádá a klientovi vytvoří nabídku zprostředkování uzavření smlouvy o zájezdu nebo smlouvy o poskytnutí služby cestovního ruchu, kterou zašle klientovi k odsouhlasení.

 

 

SMLOUVA O ZÁJEZDU ČI ZPROSTŘEDKOVÁNÍ CESTOVNÍ SLUŽBY

 1. Po obdržení nezávazné objednávky CA ověří, zda je zájezd volný a vytvoří nezávaznou rezervaci u CK, která zájezd pořádá a klientovi vytvoří nabídku zprostředkování uzavření smlouvy o zájezdu nebo smlouvy o poskytnutí služby cestovního ruchu, kterou zašle klientovi k odsouhlasení.

 2. Dříve, než zákazník učiní závaznou objednávku, resp. dříve, než klient uzavře smlouvu o zájezdu, seznámí CA klienta s Informačním memorandem o zpracování osobních údajů a sdělí zákazníkovi na příslušném vzorovém formuláři informace, zda se jedná o zájezd nebo o spojené cestovní služby, a informace o způsobu právní ochrany zákazníka.

 3. Pokud klient souhlasí s kalkulací zájezdu a dobou rezervace, zašle údaje nutné pro vyplnění smlouvy o zájezdu. Jakmile CA obdrží od zákazníka tyto údaje, zasílá vyplněný návrh smlouvy o zájezdu zákazníkovi k podpisu – dle dohody prostřednictvím faxu, e-mailu nebo jako poštovní zásilku. Spolu se smlouvou jsou zasílány pokyny ohledně zaplacení zájezdu, způsob převzetí cestovních dokladů, smluvní podmínky CK a ověření pojištění proti úpadku konkrétní CK zajišťující objednaný zájezd.

 4. Jakmile obdrží klient návrh smlouvy o zájezdu, neprodleně odešle podepsaný návrh smlouvy o zájezdu zpět do CA. Povinností klienta je si veškeré údaje na smlouvě o zájezdu pečlivě zkontrolovat. Odsouhlasením a podepsáním předloženého návrhu smlouvy o zájezdu vyjadřuje klient souhlas s obsahem smlouvy o zájezdu a také s obchodními podmínkami pořádající CK. Svým podpisem potvrzuje mimo jiné také správnost svých osobních údajů na smlouvě o zájezdu a to, že obdržel všechny přílohy tvořící nedílnou součást smlouvy o zájezdu. CA si vyhrazuje právo na chybu publikovaných cen, termínů a dalších údajů v nabídce. Pro zákazníka je závazná cena a další podmínky uvedené na platně uzavřené smlouvě o zájezdu.

 5. Podepsáním smlouvy o zájezdu zákazník výslovně zmocňuje Cestovní agenturu, aby jeho souhlas sdělila druhé smluvní straně v takové formě, jakou druhá smluvní strana nezbytně požaduje k platnému uzavření smlouvy.

 6. Na základě podepsané smlouvy o zájezdu informuje Cestovní agentura třetí subjekt o zájmu klienta uzavřít s ním zprostředkovanou smlouvu. V případě, že třetí subjekt potvrdí přijetí objednávky klienta, dojde k uzavření zprostředkované smlouvy mezi třetím subjektem a klientem. O této skutečnosti Cestovní agentura neprodleně informuje klienta.

 7. V případě, že třetí subjekt nepotvrdí přijetí objednávky či objednávku odmítne a klient nepověří Cestovní agenturu zprostředkováním jiné smlouvy či neučiní novou závaznou objednávku, zprostředkovatelský vztah mezi klientem a Cestovní agenturou zanikne.

 8. Plnění vyplývající ze zprostředkovatelské smlouvy mezi klientem a Cestovní agenturou se má za splněné uzavřením zprostředkované smlouvy, a to i pokud nedojde k následnému plnění z této smlouvy, a to z jakéhokoli důvodu.

 

 

CENY ZÁJEZDU, SLUŽEB A JEJICH ÚHRADA

 1. Cestovní agentura uvádí v nabídce svých služeb ceny zprostředkovávaných služeb. Ceny jsou uvedeny včetně DPH (dále jen „cena“). Úhrada ceny zájezdu bude provedena složením zálohy a doplacením doplatku dle podmínek pořádající CK.

 2. Úhrada ceny zájezdu bude provedena složením zálohy a doplacením doplatku dle podmínek pořádající CK.

 3. Není-li výslovně ujednáno jinak, je cena splatná okamžikem uzavření zprostředkovatelské smlouvy. Není-li výslovně ujednáno jinak, je zaplacení ceny podmínkou uzavření zprostředkované smlouvy mezi třetím subjektem a klientem, tedy podmínkou přijetí závazné objednávky třetím subjektem.

 4. Výjimku tvoří zájezdy Last Minute a zájezdy s datem zahájení kratším než 1 měsíc. V tomto případě zákazník zaplatí celou cenu zájezdu jednorázově. Platba probíhá dle přání zákazníka a časových možností rezervace, vložením v hotovosti na pokladně banky, převodem z účtu zákazníka na účet CA. Možnosti platby závisí na podmínkách CK, o kterých je zákazník informován při zaslání vyplněné smlouvy o zájezdu

 5. Je-li tak výslovně uvedeno v nabídce, lze cenu hradit formou v ní vyjmenovaných poukázek za podmínek v ní uvedených.

 6. CA není odpovědna za následky způsobené opožděním platby ze strany zákazníka nebo uvedením chybných údajů při vyplnění smlouvy o zájezdu. Jakákoliv platba dle smlouvy o zájezdu se považuje za uhrazenou ve chvíli, kdy je poukázaná částka připsána na účet CA. Smlouva o zájezdu se stává závazná okamžikem potvrzení ze strany pořádající CK. Ve výjimečných případech může nastat situace, kdy pořádající CK nepotvrdí rezervaci zájezdu. V tomto případě se smlouva o zájezdu nepovažuje za uzavřenou a zákazník má nárok na urgentní vrácení všech plateb. CA se vždy snaží klientovi najít alternativní nabídku zájezdu. Klient nemá nárok na náhradu škody vzniklé nepotvrzením rezervace zájezdu ze strany pořádající CK.

 

 

ZRUŠENÍ ZÁJEZDU

 1. Při zrušení zájezdu jsou zákazníkovi účtovány storno poplatky dle všeobecných smluvních podmínek pořádající CK. CK je povinna bezodkladně, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy o zájezdu, vrátit zákazníkovi veškeré platby uhrazené zákazníkem nebo v jeho prospěch snížené o odstupné.

 

 

REKLAMACE A ŠKODY

 1. CA dle zákona nezodpovídá za služby poskytnuté pořádající CK a není oprávněna řešit reklamace zájezdu jménem pořádající CK. Klient uplatňuje své reklamační nároky u CK, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě jednoho měsíce od skončení zájezdu, jinak právo zákazníka zaniká. Lhůta k reklamaci je zachována i tehdy, pokud klient uplatní reklamaci řádně a včas u CA, která reklamaci předá k vyřízení příslušné CK. Rádi Vám poradíme s postupem pro vyřízení reklamace.

 2. Cestovní agentura klientům doporučuje, aby případné vady reklamovali u poskytovatele služeb bez zbytečného odkladu a pořídili záznam o pochybeních, ke kterým došlo při plnění smlouvy, jako důkaz k prokázání oprávněnosti reklamace.

 3. Cestovní agentura klientovi odpovídá za vady poskytnuté služby a za způsobené újmy pouze v případě přímého prodeje jednotlivých služeb cestovního ruchu, nikoli v případě pouhého zprostředkování. V takovém případě je klient povinen vady Cestovní agentuře oznámit bez zbytečného odkladu, aby Cestovní agentura měla možnost sjednat nápravu. Klient je povinen počínat si tak, aby předcházel vzniku újmy, zejména je povinen dbát dodržování všech pokynů a pravidel stanovených cestovní agenturou nebo třetím subjektem a je povinen dodržovat právní předpisy platné v místě poskytnutí služby i právní předpisy ČR.

 4. Způsob uplatnění reklamace, postup při vyřizování reklamace a rozhodnutí o vyřízení reklamace upravuje Reklamační řád CA Valovi, který je nedílnou součástí těchto všeobecných podmínek, který je zákazníkům k dispozici na internetových stránkách CA Valovi i u třetí osoby, která uzavření Smlouvy zprostředkovala.

 5. Popis zprostředkovaných služeb je na webových stránkách Cestovní agentury a v nabídce uveden dle informací, které Cestovní agentuře poskytli poskytovatelé služeb. Cestovní agentura usiluje o co největší správnost popisu služeb, a proto svým klientům doporučuje, aby jí po poskytnutí zprostředkované služby poskytli zpětnou vazbu.

 

 

 SMLUVNÍ VZTAH V PŘÍPADĚ PŘÍMÉHO PRODEJE SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU

 1.  Tento odstavec definuje Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VOP) platné pro všechny pobyty a jiné služby cestovního ruchu sjednané a prodávané přímo cestovní agenturou CA Valovi/Mgr. Marie Ludvíková, sídlo: Teyschlova 1118/1, 635 00 Brno, IČO: 06433065 (dále jen jako „CA Valovi“) prostřednictvím internetového serveru www.ivalovi.com a tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a agenturou, resp. dokladu (tj. potvrzení o služby). Tyto VOP upravují práva a povinnosti smluvních stran v souladu se zákonem č. 159/1999 Sb., a dále práva a povinnosti smluvních stran ve smyslu § 2521 a násl. OZ

 2. VOP tvoří nedílnou součást Smlouvy o ubytování (dále jen Smlouva), uzavřené mezi zákazníkem a Valovi s.r.o, resp. dokladu (tj. potvrzení o službě).

 3. Podmínky a ujednání stanovené Smlouvě mají přednost před těmito VOP.

 4. Na základě vyplnění rezervačního formuláře a provedení příslušných kroků, je prostřednictvím systému rezervace odeslána do CA Valovi, která zákazníka na základě odeslané poptávky kontaktuje a potvrdí mu, zdali je možné pro něj tento pobyt rezervovat, a v případě, že zákazník potvrdí rezervaci jako závaznou, je zákazníkovi zaslán návrh Smlouvy a odeslány podklady pro zaplacení zálohy. Zákazník Smlouvu odsouhlasí svým podpisem a následně ji doručí osobně nebo zašle emailem naskenovanou na email info@ivalovi.com.

 5. Podepsáním smlouvy a uhrazením zálohy za pobyt klient potvrzuje, že se předem seznámil s podmínkami CA Valovi, respektuje je a souhlasí s nimi. Uděluje tímto také jednoznačný souhlas s poskytnutím osobních údajů a s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavření smluvního vztahu.

 6. CA Valovi si, před uzavřením Smlouvy, vyhrazuje právo sdělit zákazníkovi změny některých údajů uvedených na internetových stránkách www.ivalovi.com a to z důvodů, že nabídka ubytování se připravuje ve velkém časovém předstihu. V případě, kdy se údaje na internetových stránkách a ve Smlouvě liší, jsou závazné údaje, uvedené na Smlouvě.

 7. Zákazník předáním podepsané Smlouvy stvrzuje, že je plně obeznámen s obsahem Smlouvy, tedy s hlavními charakteristikami služeb poskytovaných CA Valovi, souhlasí s ní a současně tímto podpisem potvrzuje, že obdržel všechny přílohy, které tvoří nedílnou součást Smlouvy, a tudíž přijímá všeobecné smluvní podmínky a souhlasí s nimi. Uzavřením Smlouvy s CA Valovi zákazník potvrzuje, a to i za osoby, které s ním mají čerpat sjednané služby, že mu nejsou známa žádná zdravotní či jiná omezení, která by účastníkům bránila v účasti na sjednaných službách, případně by vyžadovala v průběhu čerpání služeb zvláštní péči, nebo na které by měl zákazník CA Valovi upozornit.

 8. CA Valovi se potvrzením a podpisem Smlouvy zákazníka zavazuje zajistit služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě a v souladu se sjednanými podmínkami.

 9. Právo čerpání objednaných služeb zákazníkem vzniká na základě úhrady zálohové částky na účet CA Valovi. Povinnost závazné rezervace objednaných služeb ze strany CA Valovi vzniká okamžikem přijetí řádně vyplněné a podepsané Smlouvy a obdržením zálohy na účet CA Valovi

 10.  CA Valovi má právo na zaplacení objednaných služeb před jejich poskytnutím a zákazník je povinen uhradit cenu služby před jejím čerpáním. Ceny služeb jsou smluvními cenami sjednanými mezi CA Valovi a zákazníkem. Cena za objednané služby je vždy uvedena ve Smlouvě. Cenou služby se rozumí cena uvedena ve Smlouvě, kterou zákazník odsouhlasí svým podpisem a uhrazením zálohy na účet.

 11.  Výše záloh a časový rozvrh plateb je sjednán takto:

a) zákazník je povinen při vzniku smluvního vztahu uhradit CA Valovi zálohu na úhradu ceny služeb ve výši uvedené vždy na webových stránkách v popisu vybrané ubytovací jednotky.

Záloha na úhradu služeb je počítána z celkové ceny. Doplatek ceny, pokud není oběma stranami domluveno jinak, hradí zákazník na místě majiteli objektu v cílové destinaci v eurech. Tato částka je rovněž uvedena na webových stránkách v popisu vybrané ubytovací jednotky a současně také ve Smlouvě a rovněž také ve voucheru (potvrzení o rezervaci), které od CA Valovi obdrží po zaplacení zálohy a doručení řádně vyplněné a podepsané Smlouvy na adresu CA Valovi nebo email:info@ivalovi.com.

b) Při objednání ubytování v objektech, u kterých je nutno uhradit CA Valovi celkovou cenu pobytu, je zákazník povinen uhradit zálohu ve výši 50 % z celkové ceny. Zbývajících 50% celkové ceny je zákazník povinen uhradit nejpozději 40 dnů před termínem nástupu na pobyt. Při potvrzení objednávky podané zákazníkem ve lhůtě kratší než 40 dnů před realizací služeb je zákazník povinen uhradit 100% celkové ceny.

c) Při objednání ubytování ve vybraných objektech je nutno uhradit CA Valovi celkovou cenu pobytu do 24 hodin od objednání pobytu. Tato varianta je rovněž uvedena na webových stránkách v popisu vybrané ubytovací jednotky a současně také ve Smlouvě a rovněž také ve voucheru (potvrzení o rezervaci), které od CA Valovi obdrží po zaplacení zálohy a doručení řádně vyplněné a podepsané Smlouvy na adresu CA Valovi

 1.  Poplatky (klimatizace, internet, poplatek za psa aj.), které jsou zahrnuty v ceně, jsou uvedeny na webových stránkách v popisu služeb jednotlivých objektů. Cen uvedená v ceníku u dané ubytovací jednotky zahrnuje ubytování. Strava a ostatní služby jsou zahrnuty v ceně pobytu pouze v případě, je-li to výslovně uvedeno ve Smlouvě. Poplatky, které nejsou zahrnuty v ceně pobytu je zákazník povinen uhradit po příjezdu na místo ubytovateli. Pokud není pobytová taxa zahrnuta v ceně pobytu a je nutno ji hradit zvlášť až v místě ubytování po příjezdu, je tato informace zřetelně uvedena vždy u příslušné ubytovací jednotky na webových stránkách CA Valovi - v ceníku služeb ihned pod cenou za ubytování a následně ve smlouvě.

 2.  Po obdržení platby a podepsaného návrhu Smlouvy zákazníkem, který jej podepsaný zašle v jednom vyhotovení a to buď poštou, nebo naskenovaný e-mailem, CA Valovi zašle zákazníkovi spolu s voucherem (potvrzením rezervace).

 3.  Zákazník je povinen provádět úhradu ceny služeb pod variabilním symbolem uvedeným ve Výzvě k úhradě. Jakákoliv platba dle objednávky služeb cestovního ruchu či Smlouvy je považována za uhrazenou ve chvíli, kdy je poukázaná částka připsána na účet CA Valovi vedený u příslušného peněžního ústavu nebo uhrazena platební kartou.

 4.  V případě nedodržení termínu úhrady ceny služeb ve výši uvedené ve výzvě k úhradě zákazníkem je CA Valovi oprávněna od Smlouvy odstoupit bez dalšího upozorňování. Zákazník je povinen v takovém případě uhradit CA Valovi náklady spojené se zrušením služby a odstupné dle těchto všeobecných smluvních podmínek viz článek 9 těchto podmínek.

 5.  Zákazník má nárok na poskytnutí služeb jen při plném zaplacení ceny objednaných služeb.

 6. Slevy služeb ze strany CA Valovi, zveřejněné po datu podpisu smlouvy zákazníkem, neopravňují zákazníka uplatňovat právo na zlevněnou cenu.

 7.  V případě čerpání služeb v zahraničí, je zákazník povinen vybavit se platnými cestovními doklady a dalšími náležitostmi požadovanými pro vstup do příslušných zemí, pobyt, případně tranzit (vízum, doklad o zdravotním pojištění, vakcinaci apod. pokud je vyžadováno). Příslušníci jiného státu než ČR jsou povinni se informovat o vízové povinnosti u zastupitelských úřadů země, do nichž cestují a obstarat si veškeré požadované cestovní doklady bez součinnosti CA Valovi Bližší informace najdete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky, (www.mzv.cz).

 8. Klient je sám zodpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do které cestuje, dodržování platné legislativy země pobytu a je plně odpovědný za své jednání. CA Valovi nenese žádnou odpovědnost za následky, které zákazník způsobil vlastní nezodpovědností. Veškeré náklady a důsledky, které vzniknou nedodržením tohoto ustanovení, nese zákazník.

 9. V případě odstoupení od Smlouvy je zákazník povinen oznámit toto odstoupení písemně CA Valovi a uhradit odstupné podle těchto podmínek, pokud na ně CA Valovi vznikl nárok.

 10. Zrušení a změny sjednaných služeb:

 

21.1.          Zrušení dohodnutých služeb

a) CA Valovi je oprávněna zrušit jednotlivé služby, pokud z vážných důvodů, které nemohla ovlivnit, nemůže dodržet podmínky Smlouvy, např. v důsledku neodvratitelné události, které nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze po cestovní agentuře požadovat.

b) v případě, že Valovi s.r.o jednotlivé služby podle písm. a) a b) tohoto odstavce zruší, zákazník má právo vyžadovat od CA Valovi, aby mu na základě nové Smlouvy poskytla jiné služby nejméně v kvalitě odpovídající původní Smlouvě, může-li CA Valovi takové služby nabídnout. Pokud nedojde v takovém případě k uzavření nové Smlouvy, je CA Valovi povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi celou částku, kterou obdržela na úhradu ceny služeb podle zrušené Smlouvy, aniž by byl zákazník povinen platit CA Valovi odstupné. V případě, že dojde k uzavření nové Smlouvy, platby uskutečněné na základě původní Smlouvy se považují za platby podle nové Smlouvy. Je-li cena nových služeb nižší než již uskutečněné platby, vzniká Valovi s.r.o povinnost takto vzniklý rozdíl zákazníkovi bez zbytečného odkladu vrátit, je-li naopak cena nových služeb vyšší než již uskutečněné platby, zákazník je povinen vzniklý rozdíl CA Valovi doplatit.

c) Jestliže po zahájení nebo v průběhu čerpání služeb cestovního ruchu, které jsou předmětem smluvního vztahu se zákazníkem, CA Valovi neposkytne služby nebo jejich podstatnou část řádně a včas, nebo zjistí, že všechny služby cestovního ruchu nebo jejich podstatnou část nebude moci řádně a včas poskytnout, třebaže se k tomu Smlouvou zavázala, je CA Valovi povinna bez zbytečného odkladu a bezplatně provést taková opatření, aby zákazník mohl služby čerpat, zejména je povinna zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě shodné nebo se přibližující původně dohodnutým podmínkám a dbát přitom na to, aby byl v nejvyšší možné míře docílen účel sjednaných služeb.

Pokud nelze čerpání služeb zajistit jinak než prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší kvality než uvedené ve Smlouvě, je CA Valovi povinna vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně. Pokud nelze čerpání služeb zajistit ani prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší kvality než uvedené ve Smlouvě nebo zákazník toto náhradní řešení nepřijme, je CA Valovi povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně.

d) CA Valovi není odpovědna za nesplnění svých závazků a povinností a škodu způsobenou porušením právní povinnosti, pokud porušení bylo způsobeno zákazníkem či třetí osobou, která není spojená s poskytováním služeb, pokud tuto skutečnost nebylo možno předpokládat, nebo byla nevyhnutelná.

 

21.2.          Změny dohodnutých služeb

a) Změny a odchylky sjednaných služeb CA Valovi od dohodnutého obsahu Smlouvy jsou v případě objektivních důvodů přípustné.

        b) Pokud nastanou okolnosti, které CA Valovi brání poskytnout služby cestovního

ruchu dle stanovených a smluvně dohodnutých podmínek a je-li tak před zahájením čerpání

služeb změnit podmínky Smlouvy, je povinna takové změny neprodleně oznámit zákazníkovi a navrhnout změnu Smlouvy.

Pokud navrhovaná změna Smlouvy vede i ke změně ceny služeb, je povinna v návrhu změny Smlouvy novou cenu uvést. Zákazník má právo se rozhodnout, zda se změnou smlouvy bude souhlasit či zda od Smlouvy odstoupí.

b 1) Pokud zákazník ve lhůtě 5 dnů od doručení návrhu na změnu Smlouvy od Smlouvy neodstoupí má se za to, že s její změnou souhlasí.

b 2) V případě, že změna Smlouvy vede i k navýšení ceny služeb cestovního ruchu, je zákazník povinen uhradit CA Valovi rozdíl v ceně služeb cestovního ruchu do 5 dnů od podpisu návrhu na změnu Smlouvy. Při porušení tohoto závazku zákazníka uhradit CA Valovi rozdíl v ceně služeb má CA Valovi právo od Smlouvy odstoupit, čímž není dotčeno právo CA Valovi na náhradu škody.

V případě, že změna Smlouvy vede ke snížení ceny služeb, je CA Valovi povinna buď snížit doplatek celkové ceny služeb cestovního ruchu, pokud nebyl zákazníkem dosud uhrazen nebo vrátit rozdíl v ceně služeb cestovního ruchu v případě, že zákazník již uhradil celkovou cenu služeb.

c) V případě, že zákazník nesouhlasí se změnou Smlouvy a ve lhůtě do 5 dnů od doručení návrhu na změnu Smlouvy od Smlouvy odstoupí, má právo požadovat, aby mu CA Valovi na základě nové Smlouvy poskytla jiné služby cestovního ruchu nejméně v kvalitě odpovídající původní Smlouvě, může-li CA Valovi takové služby nabídnout. Nedojde- li v takovém případě k uzavření nové Smlouvy, je CA Valovi povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny služeb cestovního ruchu podle zrušené Smlouvy, aniž by byl zákazník povinen platit CA Valovi odstupné.

Jestliže dojde k uzavření nové Smlouvy, platby uskutečněné na základě původní Smlouvy se považují za platby podle nové Smlouvy. Je-li cena nových služeb cestovního ruchu nižší než již uskutečněné platby, je CA Valovi povinna takto vzniklý rozdíl zákazníkovi bez zbytečného odkladu vrátit.

d) Před zahájením čerpání služeb může zákazník oznámit změnu v osobě čerpající objednané služby dle čl. 5. bodu 5.1 e, tuto skutečnost je povinen písemně oznámit CA Valovi a k tomuto oznámení přiložit prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou Smlouvou a splňuje podmínky čerpání služeb (pokud jsou tyto podmínky definovány ve Smlouvě nebo katalogu).

          Dnem doručení oznámení se osoba v něm uvedená stává zákazníkem.

Nový zákazník bere na vědomí, že v případě změny osoby, jež dle smlouvy využívala speciální nabídku např. „dítě zdarma“ po termínu, do kterého bylo možno speciální nabídku uzavřít, není již možné tuto výhodu převést na nového zákazníka. Tato speciální nabídka je po uplynutí stanovené doby vázána na konkrétní osoby uvedené ve Smlouvě, jimž byly výhody poskytnuty a výhody z ní plynoucí jsou po uplynutí stanovené doby nepřevoditelné na jiné osoby, tzn., že nový zákazník vstupující do práv ze Smlouvy je v tomto případě povinen doplatit před zahájením čerpání služeb cenu služeb a stanovený poplatek za překnihování.                                                                          

e) Jestliže zákazník požaduje provedení změny v objednaných službách (změnu termínu, počtu osob, způsobu platby apod.), musí tento záměr oznámit CA Valovi písemně nebo e-mailem. Za každou změnu služeb po vystavení výzvy k úhradě je zákazník povinen uhradit CA Valovi manipulační poplatek ve výši 1.000,- Kč (platí pro změny uskutečněné nejméně 30 dní před nástupem), změny 29 dní až 1 den před nástupem jsou za poplatek 2.000,- Kč. Za jednu službu se považuje i více změn služeb (např. změna termínu a počtu osob) učiněných jedním návrhem na změnu služeb. Změna služeb se považuje za odsouhlasenou teprve v případě, že změnu potvrdí CA Valovi zákazníkovi písemně nebo e-mailem a zákazník uhradí manipulační poplatek za změnu (je-li zákazník povinen tento manipulační poplatek platit).

f) Zrušení některé z objednaných ubytovacích jednotek a snížení počtu ubytovacích jednotek či změna objektu se považuje za odstoupení od Smlouvy

g) Pokud se zákazník nedostaví na místo čerpání služeb (místo ubytování) má Valovi s.r.o nárok na plnou úhradu ceny služeb.

 1.  Pro rozsah smluvně sjednaných služeb je závazný rozpis služeb uvedený na Smlouvě, odvozený z nabídky na webových stránkách CA Valovi

Rozšíření nebo dohodnuté změny služeb nad rámec této nabídky musí být taxativně uvedeny ve Smlouvě nebo jejím dodatku a uhrazeny před jejich poskytnutím

 1.  Poskytované ubytovací služby odpovídají popisu daného ubytování na webových stránkách CA Valovi a ubytování je vždy zajišťováno pouze pro počet osob sjednaných ve Smlouvě (bez ohledu na kapacitu rezervované ubytovací jednotky) a uvedených ve voucheru (potvrzení o rezervaci). Pokud bude zákazník na místě požadovat oproti uzavřené Smlouvě ubytování v objektu pro více osob nebo zvíře, je majitel objektu nebo jím pověřená osoba oprávněna odmítnout osoby navíc či zvíře nebo je ubytovat v objektu za příplatek.

 2.  Dle mezinárodních zvyklostí jsou klienti v den příjezdu ubytování nejdříve ve 14 hodin a v den odjezdu musí opustit pokoje do 10 hodin (není li uvedeno jinak). Časný příjezd či pozdní odjezd nejsou důvodem k delšímu používání pokoje.

 3.  K dovolené patří i večerní zábava a bary, restaurace, diskotéky a noční kluby, které mohou působit hluk. Absolutní klid v turistických centrech nenajdete. Tento hluk však nemá vliv na kvalitu poskytovaných služeb a nemůže být předmětem reklamace.

 4.  CA Valovi neodpovídá za případné znečištění pláží či moře z důvodů klimatických poruch nebo jiných nepředpokládaných důvodů. Pláže jsou veřejné a přístupné i místnímu, pro naše představy často hlučnému, obyvatelstvu.

 5. CA Valovi zajišťuje pouze ubytování domácích mazlíčků v apartmánech, u kterých je to na internetových stránkách uvedeno a současně nezodpovídá za možnost vstupu a koupání domácích mazlíčků na pláži.

 6. Zákazník a další účastníci pobytu jsou povinni respektovat zákonné předpisy navštíveného státu, dodržovat domácí řád a noční klid. Pokud hosté nerespektují ustanovení domácího řádu, mohou být majitelem objektu bez náhrady vykázáni z apartmánu. Valovi s.r.o v tomto případě nenese vůči zákazníkovi žádnou zodpovědnost.

 7. Vzhledem ke klimatickým podmínkám a s tím spojené existence rozličité fauny je logickým důsledkem výskyt nepříjemného hmyzu. Přes intenzivní snahy majitelů objektu se může hmyz vyskytnout i v prostorách ubytovacího zařízení. Pokud tato situace nastane, je nutné ji neprodleně řešit s majitelem nebo o ní informovat zaměstnance CA Valovi Po skončení čerpání služeb je eventualita nápravy i jakékoliv náhrady vyloučena.

 

30. Odstoupení od smlouvy a odstupné

30.1. CA Valovi může odstoupit před zahájením čerpání služeb cestovního ruchu od uzavřené Smlouvy se zákazníkem v těchto případech:

a) pokud jí v plnění závazku brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a zrušení služeb oznámila zákazníkovi bez zbytečného odkladu ještě před zahájením čerpání služeb.

b) z důvodu porušení Smlouvy zákazníkem. Pokud CA Valovi odstoupí od smlouvy z důvodu chování zákazníka proti dobrým mravům, např. tím, že zákazník ohrožuje život a zdraví své případně ostatních zákazníků či pracovníků CA Valovi, hrubým způsobem vážně narušuje průběh cesty nebo pobytu, pak zákazník nemá nárok na vrácení adekvátní části ceny služeb, které nebyly čerpány, a dále je povinen uhradit CA Valovi veškeré více náklady, které CA Valovi či poskytovateli ubytování vznikly.

30.2. Zákazník může odstoupit před zahájením čerpání služeb cestovního ruchu od u uzavřené Smlouvy za těchto podmínek:

         a) kdykoliv bez udání důvodu

b) v případě, že nesouhlasí se změnou služeb navrženou CA Valovi z objektivních důvodů.

Pokud zákazník odstoupí od Smlouvy z důvodu, že nesouhlasí se změnou služeb navrženou CA Valovi z objektivních důvodů, má právo požadovat, aby mu CA Valovi nabídla na základě nové Smlouvy jiné služby v kvalitě odpovídající původní Smlouvě, v případě, že CA Valovi má možnost takové služby zákazníkovi nabídnout. Nedojde-li k uzavření takové nové Smlouvy, je CA Valovi povinna vrátit zákazníkovi celou částku, kterou zaplatil CA Valovi.

c) V případě, že důvodem odstoupení zákazníka od Smlouvy není porušení povinností CA Valovi vymezené uzavřenou Smlouvou nebo pokud CA Valovi odstoupí od Smlouvy před zahájením čerpání služeb z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit CA Valovi odstupné ve výši stanovené v článku 30. bod 30.3.

 

d) Je-li důvodem odstoupení zákazníka od Smlouvy porušení povinností Valovi s.r.o stanovené Smlouvou, nebo nedojde-li k uzavření nové Smlouvy dle bodu 30.2. písm. b) tohoto článku, je CA Valovi povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny služeb podle zrušené Smlouvy, aniž by byl zákazník povinen platit odstupné.

e) Nenastoupí-li zákazník do sjednaného ubytování, či nevyčerpá-li službu cestovního ruchu bez předchozího odstoupení od Smlouvy nebo z důvodu, je povinen uhradit 100% předem stanovené celkové ceny.

f) z jakýchkoliv jiných důvodů.  V případě, že zákazník odstoupí od Smlouvy v ostatních případech, je povinen uhradit CA Valovi stanovené odstupné dle čl. 30.3. těchto podmínek.

Odstoupení od Smlouvy zákazníkem nebo CA Valovi musí být učiněno písemně, dopisem nebo e-mailem, přičemž účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem prokazatelného doručení písemného odstoupení druhé straně, a to zejména dnem sepsání záznamu příp. dnem doručení písemného oznámení na prodejní místo, kde si zákazník službu zakoupil, nebo na adresu sídla cestovní kanceláře CA Valovi

g) CA Valovi je oprávněna odečíst zákazníkovi odstupné od složené zálohy nebo zaplacené ceny.

h) Při výpočtu odstupného se pro určení počtu dnů do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy nastaly účinky odstoupení od Smlouvy. Do stanoveného počtu dnů se nezapočítává den odjezdu nebo nástupu na příslušný pobyt apod.

i) Výše konkrétního odstupného (stornopoplatku) je klientovi sdělena po ověření na centrále Valovi s.r.o

 

30.3. Odstupné (stornopoplatky)

 

Odstoupí-li zákazník od Smlouvy, nebo odstoupí-li CA Valovi od Smlouvy před zahájením čerpání služeb z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, vzniká zákazníkovi povinnost zaplatit CA Valovi odstupné v závislosti na délce doby, kdy došlo k odstoupení od Smlouvy, z celkové ceny ve výši:

a) při odstoupení od Smlouvy více než 90 dnů před počátkem čerpání služeb skutečně vzniklé náklady, nejméně však 25 % z celkové ceny ve Smlouvě.

b) při odstoupení od Smlouvy 89 - 60 dnů před počátkem čerpání služeb skutečně vzniklé náklady, nejméně však 30 % z celkové ceny ve Smlouvě.

c) při odstoupení od Smlouvy 59 - 30 dnů před počátkem čerpání služeb skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50 % z celkové ceny ve Smlouvě.

d) při odstoupení od Smlouvy 29 - 14 dnů před počátkem čerpání služeb skutečně vzniklé náklady, nejméně však 70 % z celkové ceny ve Smlouvě.

e) při odstoupení od Smlouvy 13 – 7 dnů před počátkem čerpání služeb skutečně vzniklé náklady, nejméně však 80 % z celkové ceny ve Smlouvě.

f) při odstoupení od Smlouvy 6 a méně dnů před počátkem čerpání služeb 100 % z celkové ceny ve Smlouvě.

30.4. Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady CA Valovi a smluvně sjednané nebo právním předpisem stanovené náhrady tuzemským a zahraničním dodavatelům služeb.

 

 

ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST

 1. Smlouva o zprostředkování uzavřená mezi Cestovní agenturou a klientem a jakékoliv spory vzniklé v souvislosti nebo vyplývající z této smlouvy budou rozhodovány s konečnou platností obecnými soudy České republiky

 2. Smlouva o zprostředkování, uzavřená mezi Cestovní agenturou a klientem, se řídí českým právem.

 

 

ADR A ODR KLAUZULE

 1. V případě sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou (o zájezdu) má zákazník, který je spotřebitelem, právo na jeho mimosoudní řešení u České obchodní inspekce. Podrobné informace o podmínkách mimosoudního řešení sporu jsou uvedeny na www.coi.cz.

 2. Zákazník, který si zakoupil zboží či službu přes internet, a je spotřebitelem, může k řešení vzniklého sporu využít platformu pro řešení sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na http://ec.europa.eu/odr.

 

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ A SPOLUCESTUJÍCÍCH

 1. Zákazník je srozuměn a souhlasí s tím, že CA Valovi je oprávněna pro účely plnění smlouvy o zájezdu a za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu zejména: jméno, příjmení, rodné číslo, typ cestovního dokladu, číslo cestovního dokladu, datum exspirace dokladu, bankovní spojení, datum narození, bydliště, emailová a doručovací adresa, údaje o alergiích, lécích a jiných zdravotních potížích. Všechny osobní údaje budou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou.

 2. Pro účely plnění smlouvy o zájezdu budou informace uvedené v bodě jedna tohoto článku v nezbytném rozsahu poskytnuty též dodavatelům CA Valovi (zejména hotelům, přepravním společnostem, delegátům). Identifikační údaje o těchto dodavatelích jsou uvedeny ve smlouvě o zájezdu, pokynech k zájezdu, případně je obdrží zákazník nejpozději během zájezdu. Pokud se zájezdová destinace nachází mimo země Evropského hospodářského prostoru, bere zákazník na vědomí, že jeho osobní údaje budou poskytnuty příjemcům osobních údajů v této třetí zemi (zejména hotelům) či v jiné třetí zemi (zejména leteckým společnostem). Informace o tom, zda existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně dat a dále informace o vhodných zárukách ochrany osobních údajů při předání osobních údajů do třetí země poskytne CA Valovi na žádost zákazníka.

 3. Zákazník bere na vědomí, že CA Valovi je v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy povinna předat osobní údaje zákazníka pro účely stanovené zákonem.

 4. Zákazník bere na vědomí, že CA Valovi bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa za účelem zasílání obchodních sdělení. Obchodní sdělení je CA Valovi oprávněna zasílat formou SMS, MMS, elektronické pošty, poštou či sdělovat telefonicky. Proti zasílání obchodních sdělení může zákazník vznést kdykoliv námitku, a to buď na adrese CA Valovi nebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu info@ivalovi.com. V tomto případě nebude CA Valovi zákazníkovi dále zasílat obchodní sdělení, ani jinak zpracovávat jeho osobní údaje zákazníka pro účely přímého marketingu.

 5. Výše uvedená ustanovení tohoto článku platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch zákazník smlouvu o zájezdu uzavřel (spolucestující). Uzavřením smlouvy o zájezdu zákazník prohlašuje, že je oprávněn souhlasy za spolucestující osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.

 6. Zákazník bere na vědomí, že jako subjekt údajů má zejména následující práva:

       a) Získat své osobní údaje, které CA Valovi zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému                     správci osobních údajů, pokud je zpracování osobních údajů zákazníka založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů; nebo se                             zpracování  provádí automatizovaně. Pokud je to možné, předá CA Valovi osobní údaje zákazníka jinému správci.

       b) Získat od CA Valovi kdykoliv potvrzení, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, je CA Valovi povinna mu na žádost                             poskytnout následující informace a vydat mu kopii zpracovávaných osobních údajů: - účel zpracování; kategorie osobních údajů, které                                 zpracovává, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jeho osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; plánovaná doba, po kterou budou jeho                  osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; existence práva požadovat od správce opravu                                nebo výmaz osobních údajů týkajících se zákazníka nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování; právo podat                        stížnost u dozorového úřadu; skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

       c) Právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

      d) Požadovat, aby CA Valovi omezila zpracování jeho osobních údajů, pokud zákazník popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou            k tomu, aby správce ověřil přesnost jeho osobních údajů; zpracování jeho osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o výmaz osobních údajů,              ale o omezení jejich použití; CA Valovi již nepotřebuje jeho osobní údaje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo                  obhajobu svých nároků; zákazník vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody               CA Valovi převažují nad oprávněnými důvody zákazníka. Pokud bylo omezeno zpracování osobních údajů zákazníka, mohou být jeho             údaje           zpracovány, s výjimkou uložení, pouze s jeho souhlasem.

      e) Požadovat od CA Valovi přístup k osobním údajům týkajících se jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, popř. může požadovat omezení zpracování            svých osobních údajů, vznášet námitky proti zpracování osobních údajů, jakož i práva na přenositelnost údajů.

 

 

POJIŠTĚNÍ

 1. Zákazníkům doporučujeme sjednat si individuální pojištění pro případ onemocnění v zahraničí a úhrady léčebných výloh u kterékoliv pojišťovny.

 2. Zákazník může rovněž uzavřít pojištění pro případ jeho odstoupení od Smlouvy (tj. pojištění storna).

 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky vstupují v platnost a nabývají účinnosti dne 01. 06. 2022.

 2. Tyto Všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavírané se zákazníkem. Jsou volně k dispozici na webových stránkách www.ivalovi.com .

 3. Veškeré informace a pokyny obsažené na serveru www.ivalovi.com o službách, cenách a cestovních podmínkách, které tvoří závazný obsah těchto Všeobecných smluvních podmínek, odpovídají platným právním předpisům a všem skutečnostem známým a dostupným CA Valovi si však vyhrazuje právo aktualizace a změn.

 4. Aktuální informace známé CA Valovi jsou uvedeny na internetových stránkách www.ivalovi.com.

 5. Tyto všeobecné podmínky se vztahují na všechny služby poskytované cestovní agenturou CA Valovi. Jsou-li ve Smlouvě sjednány podmínky odlišně od ustanovení všeobecných podmínek, pak platí ujednání uvedená ve Smlouvě.

 6. Zákazníci potvrzují podpisem cestovních smluv, že jsou jim Všeobecné podmínky známy, rozumějí jim, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímají.

 7. CA Valovi a klient si doručují především formou emailové komunikace, a to na email uvedený v objednávce anebo v nabídce. Kontaktními údaji jsou: info@ivalovi.com, tel. + 420 775 331 722

 

 

Přejeme Vám šťastný výběr z naší nabídky a příjemné, ničím nerušené prožití dovolené a spousty nezapomenutelných zážitků.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytvářím objednávku...