CA Valovi

GDPR

 

 

Prohlášení o zpracování osobních údajů. Poučení o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů

Provozovatelem webových stránek www.ivalovi.com (dále jen „webové stránky“) a zároveň správcem osobních údajů je CA Valovi/ Mgr. Marie Ludvíková, se sídlem Teyschlova 1118/1, 63500 Brno - Bystrc, IČO: 06433065, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C 74924 (dále jen „CA Valovi“)

CA Valovi zachovává soukromí všech osob, které navštíví webové stránky www.ivalovi.com  a dbá na ochranu jejich soukromého a osobního života.

CA Valovi tímto prohlášením o zpracování osobních údajů (dále jen „prohlášení“) podává informace o zpracování osobních údajů (dále též „“) a o právech souvisejících s jejich zpracováním v souvislosti s poskytovanou službou. Zpracování Vašich OÚ probíhá v souladu s platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).

 

Tímto prohlášením vám poskytujeme informace o tom, jakým způsobem můžeme zpracovávat Vaše OÚ, především pak o kategoriích, rozsahu a účelu, pro který jsou Vaše OÚ zpracovávány, o způsobu získávání Vašich OÚ a o osobách, kterým jsou Vaše OÚ předávány. V tomto prohlášení naleznete také informace o Vašich právech souvisejících se zpracováním OÚ. Doporučujeme vám, abyste si informaci pečlivě přečetli a v případě jakýchkoli nejasností se na CA Valovi obrátili.

 

Poskytnutím svých OÚ berete na vědomí toto prohlášení a akceptujete skutečnost, že CA Valovi může zpracovávat Vaše OÚ níže uvedenými způsoby a pro níže uvedené účely. V případě, že s tímto prohlášením nesouhlasíte, neposkytujte CA Valovi své OÚ.

 

Co se rozumí osobními údaji?

Osobními údaji jsou veškeré údaje o fyzické osobě, na základě kterých lze konkrétní fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat (např. jméno, příjmení, titul, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, fotografie (resp. jakékoliv zobrazení podoby), rodné číslo, místo trvalého pobytu, státní občanství, telefonní číslo, e-mail, údaje o zdravotní pojišťovně, o zdravotním stavu (fyzickém i psychickém), otisk prstu, podpis).  

 

Kdo je správcem OÚ?

Správcem OÚ je CA Valovi.

 

Kdo je subjekt údajů?

Subjekt údajů (dále jen „SÚ“) je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují.

 

Jaký je rozsah zpracovávaných OÚ CA Valovi?

CA Valovi zpracovává pouze takové OÚ SÚ, které jí SÚ dobrovolně poskytne či které získá prostřednictvím webových stránek nebo na základě písemné či telefonické komunikace se SÚ. Tyto OÚ  jsou shromažďovány v rozsahu:

Identifikační a adresní údaje SÚ (např. jméno, příjmení, titul, bydliště)

Kontaktní údaje SÚ (telefon, email adresa, kontaktní adresa)

Elektronické údaje SÚ (IP adresa, typ prohlížeče, soubory cookie, název domény)

Další údaje SÚ, které SÚ předá CA Valovi v rámci poskytnutí sjednaných služeb

 

Jaký je účel a doba zpracování OÚ CA Valovi?

CA Valovi zpracovává a uchovává OÚ za podmínek stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 Nařízení, k těmto zákonným účelům: pro uzavření a plnění smlouvy o zájezdu/potvrzení o zájezdu, smlouvy o poskytnutí služeb cestovního ruchu, resp. pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost SÚ.

CA Valovi může na základě níže uvedeného zákonného zpracování OÚ a za podmínek stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 Nařízení, zpracovávat a uchovávat OÚ k těmto zákonným účelům:

Pro uzavření a plnění smlouvy o zájezdu/ potvrzení o zájezdu, smlouvy o poskytnutí služeb cestovního ruchu, resp. pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost SÚ mezi SÚ a CA Valovi

Ke kontaktování klienta, k dokonalejšímu zjištění potřeb SÚ, ke komunikaci prostřednictvím telefonu či emailu a k následnému zajištění služeb, o které SÚ požádal

K odpovědi na dotazy SÚ nebo ke zpracování žádosti SÚ

K vyřizování reklamací SÚ

K účetnictví CA Valovi

K vyhodnocení využití našich stránek a ke zlepšení jejich obsahu

 

Pokud by SÚ tyto OÚ neposkytl, pak by nebylo možné smlouvu uzavřít.

OÚ budou zpracovávány pro zajištění služeb cestovního ruchu pro SÚ. Zákazník jako SÚ je srozuměn, že jeho OÚ budou v nezbytném rozsahu poskytnuty ke zpracování dalším subdodavatelům služeb, kteří jsou součástí realizace zájezdu (pořádající CK, dopravci, ubytovací zařízení, průvodci, delegáti, pojišťovny apod.)

OÚ budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro plnění závazku a zajištění vzájemných práv a povinností CA Valovi, pro účely oprávněného zájmu CA Valovi a pro plnění právních povinností po dobu stanovenou příslušnými předpisy, např. zákona o účetnictví, o archivnictví.

 

Co je základem pro zákonné zpracová?

Pro zákonné zpracování OÚ Nařízení vymezuje podmínky:

subjekt údajů (dále též „SÚ“) udělil souhlas se zpracováním svých OÚ pro jeden či více konkrétních účelů;

zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je SÚ, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto SÚ;

zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;

zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů SÚ nebo jiné fyzické osoby;

zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;

zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu OÚ, zejména pokud je SÚ dítě.

 

Jak a kým jsou OÚ zpracovávány?

OÚ SÚ jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě v zabezpečeném úložišti a manuálně pracovníky CA Valovi, přičemž OÚ jsou uchovávány v zabezpečené místnosti. Správce i zpracovatel jsou zavázáni přijmout taková technická, organizační a personální opatření, aby byly splněny základní zásady ochrany OÚ, zejména zaheslování počítačů, ve kterých se OÚ zpracovávají, uzamykání OÚ v tištěné podobě do uzamykatelných skříní, zpracování OÚ pouze odpovědnými osobami, proškolenými jak s OÚ nakládat, a zavázanými zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvědí v souvislosti s poskytováním služeb.

OÚ budou dále zpracovávány dalšími zpracovateli:  právní poradci,  účetní služby – zpracování účetnictví,  daňoví poradci, dodavatelé služeb cestovního ruchu, např. dopravci, ubytovatelé, průvodci, delegáti apod., s nimiž má cestovní agenturauzavřeny smlouvy o zpracování OÚ.

Pro případ předání OÚ zpracovateli do třetích zemí - mimo EU - jsou určeny standardní smluvní doložky, které jsou přílohou Rozhodnutí Komise ze dne 05. února 2010 o standardních smluvních doložkách pro předávání osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích, které má Správce uzavřeny.  

Při zpracování OÚ nebude docházet k automatizovanému rozhodování či profilování.

Pokud by pro zpracování OÚ byl potřebný souhlas, tak tento souhlas musí být písemný, jasně odlišitelný, srozumitelný, snadno přístupný, svobodný, s vymezením konkrétního účelu a SÚ jej může kdykoliv odvolat e-mailem na info@ivalovi.com .nebo telefonicky na 00420775331722.

 

Jaká jsou práva subjektu údajů?

SÚ má právo:

požádat  CA Valovi o poskytnutí informací o zpracování OÚ a získat OÚ, které poskytl,

aby CA Valovi bez zbytečného odkladu opravila nebo doplnila nepřesné či neúplné OÚ o něm, i poskytnutím dodatečného prohlášení,

aby CA Valovi bez zbytečného odkladu vymazala OÚ, které se ho týkají, a cestovní agenturamá povinnost OÚ bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených Nařízením:

OÚ již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,

SÚ odvolal souhlas, na jehož základě byly OÚ zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování,

SÚ vznesl námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování jeho OÚ a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro takovéto jejich zpracování nebo vznesl námitky proti zpracování OÚ; nástroje automatizovaného zpracování nejsou cestovní kanceláří využívány,

OÚ byly zpracovány protiprávně,

OÚ musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, 

aby cestovní agentura omezila zpracování OÚ, v případech stanovených Nařízením.

na přenositelnost OÚ, které se ho týkají a jež poskytl cestovní kanceláři ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu cestovní agenturabránila, a to v případech stanovených Nařízením, přičemž se toto nesmí dotknout práv a svobod jiných osob,

na odvolání uděleného souhlasu,

podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7), pokud se domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho OÚ.

vznést námitku proti zpracování OÚ, které se ho týkají, pokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody cestovní kanceláři převažují nad jeho oprávněnými důvody.

 

 

 

Vytvářím objednávku...